Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres wykonywanych usług:

− sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,
− pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
− powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli oraz sieci infrastruktury technicznej: (elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej: sanitarnej, deszczowej, przemysłowej,gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej,technologicznej i przemysłowej różnego rodzaju, itp.)

− pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,
− opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu,
− sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej,
− sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
− rozgraniczanie nieruchomości,
− wznawianie znaków granicznych,
− podziały nieruchomości,
− pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.
− kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji (czynności geodezyjne wykonywane w toku budowy i montażu obiektów budowlanych),

− pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
− pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości,

Mamy szczerą nadzieję, że informacje zawarte w ofercie zachęcą Państwa do podjęcia z nami współpracy.